1. Toepassingsgebied
Onderstaande gedetailleerde Algemene Gebruiksvoorwaarden betreffen de contractuele relaties tussen gebruikers van onze website (hierna « U » genoemd) en de firma web-shops.be. web-shops.be maakt deel uit van VOF GO World,waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 1030 Brussel,Blauweregenlaan 40 in Bëlgie en staat geregistreerd onder  BTW  nummer  BE 0807.523.416 (hierna « web-shops.be » genoemd).
Het is van belang dat u de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden leest en accepteert alvorens onze website te betreden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden. Niettemin treft u hier altijd de meest recente versie aan.
Het aanvaarden van de Algemene Gebruiksvoorwaarden brengt een legaal akkoord teweeg tussen u en web-shops.be. In het vervolg bent u verplicht de geldende voorwaarden te respecteren bij het gebruikmaken van onze diensten. Het gebruik van onze website is geheel onderhevig aan uw begrip van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. fake rolex day date

2. Gebruik van onze Diensten
U moet een account creëren om te profiteren van alle services die op de site worden aangeboden.
Hiertoe moet u uw voor- en achternaam en e-mailadres achterlaten. U wordt geacht werkelijke gegevens over uzelf aan ons door te geven.
De web-shops.be services zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
De door u geplaatste foto’s dienen aan de geldende wetten te voldoen, voornamelijk met betrekking tot pornografie, geweld, pedofilie en intellectueel eigendom. web-shops.be behoudt zich het recht voor overtreders van het strafrecht voor de rechter te dagen.
web-shops.be behoudt zich tevens het recht voor afbeeldingen of teksten die in strijd zijn met de wet, omdat zij van gewelddadige, racistische, pornografische of pedofiele aard zijn, niet te plaatsen. web-shops.be kan eveneens het afdrukken van dit type afbeeldingen weigeren.
U accepteert web-shops.be schadeloos te stellen (onder andere voor schade die zij aan derden zou kunnen berokkenen en voor aan zijn verdediging gerelateerde kosten en honoraria) in het geval dat web-shops.be schade lijdt door plaatsing van door u geleverde afbeeldingen, door overtreding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden of door illegale activiteiten van uw rekenschap, door uw fout of nalatigheid.

3. Een bestelling plaatsen
Voor meer info klik hier

4. Bescherming van Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het verzenden van de door u bestelde producten, om u te kunnen bereiken indien zich een probleem voordoet met uw bestelling en om u op de hoogte te stellen van aanbiedingen en diensten van web-shops.be.
De door u opgegeven informatie is onmisbaar voor het verwerken en verzenden van uw bestellingen en het opmaken van rekeningen. web-shops.be heeft de bevoegdheid uw gegevens te verwijderen, bewerken en gebruiken. Het ontbreken van uw gegevens leidt tot annulering van uw bestelling.Als u een bestelling plaatst op web-shops.be verplicht u zich ons echte en waarheidsgetrouwe persoonlijke gegevens te leveren. Het opgeven van valse informatie is in strijd met de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
U heeft permanent recht op rectificatie van uw persoonlijke gegevens, conform de geldende Europese teksten en nationale wetten (Art. 34 Wetboek van 6 januari 1978). U kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen bij web-shops.be om te weten over welke persoonlijke gegevens wij over u beschikken. U kunt deze gegevens,op aanvraag, op elk moment wijzigen.
Alleen web-shops.be beschikt over uw persoonlijke gegevens. Uitsluitend web-shops.be en zijn contractuele partners kunnen u informatie verzenden in het kader van precieze en stipte promotionele activiteiten. Deze partners zijn speciaal door web-shops.be gekozen en zijn erkend voor de kwaliteit van hun producten en diensten.
Op ieder moment kunt u zich afmelden voor de web-shops.be nieuwsbrief, hiervoor hoeft u alleen maar op de hier voor bestemde linken te klikken die staan in de mails die u heeft ontvangen. U kunt ook klikken op:desinscription

5. Intellectueel Eigendom
De volledige inhoud van de website web-shops.be (tekst, illustraties, broncode) is eigendom van web-shops.be. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van de inhoud, ongeacht methode en middel, is verboden zonder schriftelijke toestemming van web-shops.be.
De door u bestelde afbeeldingen(teksten) blijven uw eigendom.
U verklaart, conform de geldende wettelijke bepalingen, over alle rechten betreffende het intellectueel eigendom te beschikken met betrekking tot de door u naar web-shops.be verzonden afbeeldingen(teksten), zoals dit in de bepalingen van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden staat.
Alle informatie, inhoud, dossiers, software en materiaal die door onze diensten geleverd worden vallen onder de bescherming van de Belgische en internationale wetten betreffende intellectueel eigendom en copyright.

6. Verantwoordelijkheden
Als gebruiker van de site erkent u zich op eigen risico aan te melden en gebruik te maken van de aangeboden diensten. Er kan geen beroep worden gedaan op de verantwoordelijkheid van web-shops.be in verband met directe of indirecte schade (aan financiën, winst, of wisselkoers gerelateerde schade) waaraan u of een derde kan lijden bij elke mogelijke oorzaak en in elk geval van aansluiting op de site, het zich niet kunnen aansluiten of aanmelden op de site, of het functioneren of niet-functioneren van de site.
Dit betreft in het bijzonder schade voortkomende uit een onjuiste inhoud, fouten, traagheid of verbreking van de overdracht, verlies, verdwijning of verslechtering van gegevens, virussen, ongeacht de oorzaak, indringing van derden, en meer in het algemeen het gebruik van de site of het niet kunnen gebruiken van de site.
web-shops.be garandeert alles in staat te stellen om de beschikbaarheid van de dienst web-shops.be te verzekeren. Niettemin is door technische problemen een tijdelijke onderbreking van de diensten mogelijk. web-shops.be spant zich ervoor in zijn klanten zo goed mogelijk te informeren betreffende de aard en duur van eventuele onderbrekingen, maar is in geen geval verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van zijn diensten. Tevens kan web-shops.be de betrouwbaarheid en kwaliteit van het externe Internet-netwerk niet garanderen.
web-shops.be beschikt over een bijzonder sterke infrastructuur voor data-opslag (persoonlijke gegevens, afbeeldingen, …). In geval van een ernstige storing zou het mogelijk moeten zijn het complete databestand terug te winnen. Niettemin kan web-shops.be in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens en dient u altijd zelf een kopie van uw bestanden te bewaren. De behandelde afbeeldingen worden maximaal 5 dagen na bestelling van de web-shops.be -server verwijderd.
In het geval van verlies of beschadiging van een datadrager beperkt de verantwoordelijkheid van web-shops.be zich tot vervanging van de datadrager door een blanco product van vergelijkbare kwaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor het verspreiden en uploaden van gegevens op de site.
De vermelding van links naar andere sites is voor het gebruiksgemak. web-shops.be draagt in geen geval verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites en kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer u deze sites iets aan te rekenen heeft.

7. Prijzen
De op de site aangegeven prijzen staan vermeld in euro’s, zijn inclusief BTW.
Voor de verzendkosten te berekenen klik hier
Wij behouden ons het recht voor onze prijzen op elk moment te wijzigen. Wij hanteren echter de tarieven zoals deze stonden aangegeven op onze site op het moment waarop u uw bestelling plaatste.

8. Levering
Uw producten worden bezorgd op het tijdens uw bestelling opgegeven adres. Voor de bezorgdatum wordt rekening gehouden met een combinatie van de productietijd* + de bezorgtijd.Verzending op 4-5 werkdagen.
Haal uw pakket direct bij een adres vervolgens meegedeeld.
Betalingen worden on-line verricht. Het is niet mogelijk om in het afhaalpunt te betalen. U wordt via email op de hoogte gehouden van uw bestelstatus.Bestellingen dienen binnen maximaal 7 dagen na ontvangst in het afhaalpunt afgehaald te worden. Neem uw factuur of bevestigingsmail mee als u uw bestelling op het Afhaalpunt komt ophalen.
De After Sales Service wordt in geen geval verzorgd door het afhaalpunt, maar door de After Sales Service van web-shops.be.Indien uw bestelling meer dan 10 dagen te laat geleverd wordt ten opzichte van de aangegeven maximale levertijd en dit niet te wijten is aan overmacht, heeft u de mogelijkheid uw bestelling per aangetekende brief te annuleren met ontvangstbevestiging. In dit geval storten wij het door u overgemaakte bedrag binnen 30 dagen terug.
Een onderzoek wordt ingesteld naar de expediteur.
Bij ontvangst van uw pakket dient u te controleren of de geleverde inhoud overeenkomt met uw bestelling. Indien de inhoud niet overeenkomt met het door u bestelde product dient u elke afwijking op de leverbon aan te geven, in de vorm van de bijgaande clausule, voorzien van uw handtekening.
Dienen de producten teruggestuurd te worden, dan moet dit binnen twee werkdagen na levering gedaan worden. U kunt uw product(en) naar het volgende adres sturen : GO World VOF, Blauweregenlaan 40, 1030 Brussel, Belgie. De verzendkosten zijn voor onze rekening.

9.Het herroepingsrecht van gepersonaliseerde objecten
Conform de bepalingen uit “WER Boek VI art. 47 tot 53” heeft u geen recht op teruggave als u bij web-shops.be een aan uw specificaties aangepast of duidelijk gepersonaliseerd product heeft besteld.
Dientengevolge, kunt u door u bestelde fotoafdrukken of met foto’s, tekst of logo gepersonaliseerde producten niet terugsturen voor geldteruggave. 

10.Garanties
web-shops.be aanvaardt de terugkeer van producten besteld alleen in de twee volgende gevallen:
   1. Indien de producten niet volgens de voorwaarden op de website worden geleverd. De bevestigingsemail na uw bestelling bevat de nodige richtlijnen om het product aan te leveren (het formaat en de gekozen opties) en laat toe aan beide partijen mogelijke fouten van web-shops.be
tijdig te ontdekken  
   2. Indien de geleverde producten fouten in de materialen vertonen of indien er fouten opgetreden zijn tijdens het productieproces.
In beide voorgenoemde gevallen, dient een klacht te worden neergelegd ter attentie van web-shops.be per e-mail (info@web-shops.be) en dit binnen een termijn van 14 dagen, te tellen vanaf de dag van ontvangst van de goederen ; volgende informatie dient duidelijk vermeld te worden 
– Contactgegevens van de klant ;
– De referentie van de bestelling ;
– De reden van de klacht.
web-shops.be zal binnen de 48 uren volgend op de klacht bevestigen of de klacht gegrond is of niet : in het eerste geval zal web-shops.be de bestelde producten opnieuw verzenden. In het tweede geval zal web-shops.be de klant verzoeken zijn bestelling terug te sturen voor nader onderzoek. De klant dient dan de bestelde producten terug te sturen, samen met een kopie van de bestellingemail verstuurd aan web-shops.be (de datum van verzending van de bestellingemail dient vermeld te zijn op de kopie).
De kosten voor terugzending zijn ten laste van web-shops.be en worden onmiddellijk teruggestort op de bankrekening van de klant of vergoed met een tegoedbon op de volgende bestelling. In geen geval kunnen de verzendkosten hoger liggen dan het bedrag betaald door de klant voor zijn bestelling.
Zonder de in acht name van bovenvermelde procedures en termijnen kan de koper geen klacht neerleggen i.v.m. de non-conformiteit of uiterlijke gebreken aan de geleverde producten, die dan beschouwd worden als conform en vrij van uiterlijke gebreken.

11.Betaling
U kunt uw bestelling betalen met Mollie (Visa,MasterCard of Carte Bleue) en Online overschrijving beveiligd door Sofort.
Betaling per creditcard is uitsluitend mogelijk, mits uw betaling is goedgekeurd door uw bank. Wordt de betaling niet geaccepteerd, dan kan uw bestelling niet in behandeling worden genomen.
Voor uw on-line creditcardbetaling wordt gebruikgemaakt van Mollie, een beveiligd systeem dat ervoor zorgt dat uw bankgegevens versleuteld worden tijdens hun circulatie op Internet.
Betaalt u per Online overschrijving, dan wordt uw bestelling pas na ontvangst van het bedrag in behandeling genomen en verstuurd.
In het geval van geldteruggave wordt het bedrag op uw bankrekening overgemaakt indien u per creditcard heeft betaald.
 

12.Toepasselijk recht – Bevoegde jurisdictie
De Site is in overeenstemming met de in Belgie geldende wetten opgezet.
Elk mogelijk geschil tussen u en web-shops.be wordt voorgelegd aan de bevoegde jurisdictie van het Rechtbank van Brussel.